Zbiranje ponudb

POSLOVNO - STANOVANJSKA STAVBA V MARIBORU

Opravilna številka: St 684/2017
Lokacija: Maribor - Melje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 01. 2023
Konec dražbe: 27. 01. 2023
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 54.500,00 €

Fotografije:

I.

Nepremičnina

Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečim ID znakom:
• Parcela 655 356/5.

Predmet prodaje predstavlja poslovno – stanovanjsko stavbo, številka stavbe 525, neto tlorisne površine stavbe 107,11 m2 skupaj s pripadajočim zemljiščem površine 48 m2.

Predmet prodaje se nahaja v Mestni občini Maribor, v mestu Maribor, v mestni četrti Center, v Meljah.

Predmet prodaje nima funkcionalnega zemljišča.

Predmet prodaje je komunalno opremljen z asfaltirano potjo, vodovodnim, električnim, kanalizacijskim, plinskim, telekomunikacijskim omrežjem ter kabelsko TV.

Stavba, ki je predmet prodaje, stoji na zemljišču, ki je po osnovni namenski rabi območje stavbnih zemljišč.

Za stavbo, ki je predmet prodaje, je bilo izdano dne, 06.02.2007 gradbeno dovoljenje in dne, 28.06.2007 uporabno dovoljenje.

Opis stavbe, ki je predmet prodaje:
• Zgrajena leta 2007;
• Osnovna konstrukcija stavbe je iz opeke in armiranega betona; fasada je termoizolirana, ometana in barvana; ogrevanje stavbe je bilo centralno z radiatorji s kotlom, kateri je bil nameščen v pritličju stavbe, vendar tega ni več;
• Pritličje (36,46 m2) obsega:
o Predprostor,
o Stopnišče v nadstropje,
o Prostor za goste lokala,
o Hodnik,
o WC,
o Kotlovnica,
o Skladišče pod stopnicami.
• Nadstropje (35,02 m2) obsega:
o Prostor za goste lokala,
o Stopnišče pod mansardo,
o Predprostor ženski WC,
o Ženski WC,
o Predprostor moški WC,
o Moški WC.
• Mansarda – stanovanje (35,63 m2) obsega:
o Predprostor,
o Dnevni prostor (kuhinja, jedilni kot, dnevna soba),
o Kopalnica + WC,
o 1. soba,
o 2. soba.
SKUPAJ: 107,11 M2

Ocenjena likvidacijska vrednost: 59.900,00 EUR + davščine
Ocenjena tržna vrednost: 66.600,00 EUR + davščineII.

Premičnina
Upravitelj ugotavljam, da je stečajni dolžnik lastnik sledečih premičnin na naslovu Predilniška ulica v Mariboru:
o Šank;
o Barski stoli – 5 kosov;
o Hladilnik z elementom – 1 kos;
o Miza – 4 kosi;
o Barska miza – 1 kos;
o Slika – 1 kos;
o Ura – 1 kos;
o Stoli – 8 kosov;
o Kuhinjski element z umivalnikom – 1 kos;
o Radio – 1 kos;
o Klima naprava – 1 kos;
Likvidacijska vrednost premičnin: 500,00 EUR.

Upravitelj ugotavljam, da je stečajni dolžnik lastnik lifta za gostinstvo (razstavljen). Lift za gostinstvo se nahaja v skladišču v Rogaški Slatini.
Likvidacijska vrednost premičnine: 300,00 EUR.


3. DODATNE INFORMACIJE UPRAVITELJA GLEDE PREDMETA PRODAJE

Upravitelj pojasnjujem, da pred Okrajnim sodiščem v Mariboru poteka postopek za ustanovitev nujne poti, kjer stečajni dolžnik nastopa kot predlagatelj (N 54/2020). Sodišče v postopku še ni sprejelo pravnomočne odločitve.

Upravitelj pojasnjujem, da je stečajni dolžnik z enim solastnikom služeče nepremičnine že sklenil pogodbo o ustanovitvi služnosti za nedoločen čas, ki je bila dne, 26.01.2021 tudi notarsko overjena z obeh strani.

Upravitelj pojasnjujem, da se na vzhodni strani stavbe, ki je predmet prodaje, nahaja pokrita zunanja terasa, ki stoji na zemljišču, ki ni v lasti stečajnega dolžnika. Pokrita zunanja terasa posledično tudi ni predmet cenitve nepremičnine za potrebe prodaje v stečajnem postopku.


4. IZKLICNA CENA/VARŠČINA

Predmeti prodaje (»nepremičnina« in »premičnina«) se prodajo v celoti.

Izklicna cena: 54.500,00 EUR + davščine.
Varščina v višini 10 % izklicne cene: 5.450,00 EUR.

Varščino morajo dražitelji vplačati na TRR v korist stečajnega dolžnika na transakcijski račun št.: SI56 0700 0000 3218 841 odprt pri Gorenjski banki d.d. Kranj, s pripisom Namen nakazila: »varščina« do dne, 26.01.2023.

Kupec plača tudi odvetniške stroške priprave kupoprodajne pogodbe v višini odvetniške tarife 700 točk, kar znese skupaj 420,00 EUR + DDV.

Kupec plača tudi morebitne druge stroške povezane s prenosom predmeta prodaje na kupca (npr. sodna taksa…).


5. LOČITVENE PRAVICE

Predmet prodaje »nepremičnina« je predmet več ločitvenih pravic več ločitvenih upnikov:
• EKOSYSTEM D.O.O., Špelina ul. 1, 2000 Maribor (zaporedna številka 10 v končnem seznamu preizkušenih terjatev); višina zavarovane terjatve: 100.777,92 EUR spp;
• ABANKA D.D., Slovenska 58, Ljubljana (zaporedna številka 6 v končnem seznamu preizkušenih terjatev); višina zavarovane terjatve: 71.933,79 EUR spp; terjatev pogojna z razveznim pogojem plačila glavnega dolžnika;

Glede na v prejšnjem odstavku navedena pojasnila upravitelj upoštevam posebno pravilo o prodaji premoženja, ki je predmet ločitvene pravice (7. odstavek 345. člena ZFPPIPP),
in navajam ločitvenega upnika katerega ločitvena pravica je bila pridobljena prva:
• EKOSYSTEM D.O.O., Špelina ul. 1, 2000 Maribor (zaporedna številka 10 v končnem seznamu preizkušenih terjatev); višina zavarovane terjatve: 100.777,92 EUR spp;


6. PREDKUPNA PRAVICA

Upravitelj pojasnjujem, da iz rednega izpisa iz zemljiške knjige izhaja, da ima na predmetu prodaje vknjiženo predkupno pravico: Republika Slovenija, Gregorčičeva 10, 1000 Ljubljana (ID pravice: 10881495).


7. OGLED PREDMETOV PRODAJE

Ogled predmetov prodaje je možen dne, 20.01.2023 med 10.00 in 12.00 (obvezno najkasneje dne, 16.01.2023 najaviti ogled upravitelju na mail: dragan.manjulov@telemach.net).

Predmeti prodaje se nahajajo na naslovu Predilniška ulica v Mariboru (Melje)