Zbiranje ponudb

Prodajalna in skladišče, Tomšičeva 43, Piran

Opravilna številka: St 2320/2018
Lokacija: Piran
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 09. 2019
Konec dražbe: 25. 09. 2019
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 281.351,29 €

Fotografije:

Dražba 25.9.2019.

Nepremičnina, ki je v lasti stečajnega dolžnika/stečajne dolžnice (lastniški
delež 1/1), in je predmet prodaje, je v katastrski občini 2630 Piran,
na naslovu Tomšičeva ulica 43, 6330 Piran:
ID znak v zemljiški knjigi - star: "del stavbe 2630-544-2",
ID znak v zemljiški knjigi – nov: "del stavbe 2630-544-6" (površina dela stavbe: 47,7 m2),
ID znak v zemljiški knjigi - star: "del stavbe 2630-544-3",
ID znak v zemljiški knjigi – nov: "del stavbe 2630-544-5" (površina dela stavbe: 113,8 m2.

Nepremičnini se prodajata kot celota.
Poslovni prostor je oddan v najem za 400,00 EUR mesečno. Stečajni upravitelj
lahko najemno pogodbo po dogovoru s kupcem odpovem v skladu z najemno
pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
Predkupna upravičenca:
- Republika Slovenija (priobalni pas, 22. člen Zakona o vodah)
- Občina Piran (kulturni spomenik lokalnega pomena, 2. odstavek 62. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine).
Opis nepremičnine (iz ocenitvenega poročila)
Objekt obsega 3 etaže. Zgrajen je bil leta 1870. V objektu se nahajata 2
stanovanji in 4 poslovni prostori. Poslovna prostora, ki sta predmet prodaje,
se nahajata v pritličju stavbe.
Objekt je postavljen na betonske in železobetonske pasovne temelje. Nad
posameznimi nadstropji so izvedene armirano betonske stropne plošče.
Okna poslovnih prostorov so zastekljena v lesenih okvirjih.
Stavba ima vzpostavljene celotne instalacije (elektrika, vodovod, kanalizacija,
centralno ogrevanje).
Finalni tlak prodajalne (pekarne) je izveden kot keramika. V skladišču je finalni
tlak izveden kot kombinacija keramike in granita.

Prosim glejte objavo na spletnih straneh Ajpes:
Ajpes eObjave St 2320/2018.