Zbiranje ponudb

Stanovanje/ poslovni prostor

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: Rijeka, R Hrvaška
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 24. 01. 2023
Konec dražbe: 24. 01. 2023
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 250.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe PEKO, D.D. - v stečaju,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- dodatni, St 275/2016 z dne 25.10.2022 (datum pravnomočnosti 11.10.2022), pd 2586

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 24.1.2023 ob 11.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-NEPREMIČNINA
SKLOP 26- Nepremičnina „Korzo“ Rijeka, R Hrvaška
Nepremičnina na naslovu Korzo 23, Rijeka, R Hrvaškaposlovni prostor v zemljiškoknjižno vpisani izmeri 139,00 m2, z naslednjimi podatki:
-katastrska občina 999906 Rijeka, št. zk. vložka 12750, št. zemljišča 687/1:
• poslovni prostor na 1. nadstropju zgradbe Korzo 23, Rijeka, R Hrvaška v skupni površini 139,00 m2, z oznako E-2

etažna lastnina: solastniški delež z nedoločenim razmerjem.

OCENJENA LIKVIDACIJSKA VREDNOST : 90.000,00 €
OCENJENA TRŽNA VREDNOST : 150.000,00 €
*Vrednost je povzeta po Poročilu o oceni vrednosti nepremičnin na dan 21.1.2016, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin mag. Matjaž Filipič.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 250.000.00€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva ter stroškov zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. Vse stroške nastale v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec. Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcisjem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 25.000,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Korzo".


OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda dne 9.1.2023. Udeležbo ogleda morajo interesenti najaviti stečajni upraviteljici pisno na enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov vsaj 3 dni pred datumom ogleda. Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico: tadeja.tamse@odt.si

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5608034