Zbiranje ponudb

Poslovni prostor - Novi Beograd

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: Beograd , Srbija
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 07. 2022
Konec dražbe: 26. 07. 2022
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 50.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe
PEKO, D.D. - v stečaju,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič
Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- prvi, St 275/2016 z dne 26.5.2022 (datum pravnomočnosti 11.6.2022)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 26.7.2022 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje:
Nepremičnina na naslovu Palmirja Toljata 5, Novi Beograd, Republika Srbija - poslovni prostor v izmeri 106,00 m2, ki se nahaja v stavbi na parc. št. 254, št. nepremičninskega lista 3132, katastrska občina Novi Beograd, št. posebnega dela 19 do deleža 1/1 (do celote) kot to izhaja iz izpiska iz katastra, ki je v prevodu priloga k temu predlogu
prodaje.
OCENJENA TRŽNA VREDNOST* :48.000,00€
OCENJENA LIKVIDACIJSKA VREDNOST*: 31.000,00€

*Vrednost je povzeta po Poročilu o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičnini, Kristjan Šivec, pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, april 2022.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 50.000.00€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva ter stroškov zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. Vse stroške nastale v Republiki Sloveniji in v Republiki Srbiji v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcisjem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 5000,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Palmirja Toljata".