Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 639/2021
Lokacija: LAŠKO-REČICA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 03. 2023
Konec dražbe: 07. 03. 2023
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 65.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku osebnega stečaja
LUKA DOBRAJC,
KOMPOLE 192, 3220 ŠTORE

St 639/2021

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju o prodaji- -osmi (p.d.124), St 639/2021 z dne 6.1.2023 (datum pravnomočnosti 24.1.2023)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne e 7.3.2023 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

Sklop A
Nepremičnine z ID znakom:

KO 1022 REČICA parcela 202/2, delež 1/1, lik. vrednost 40.317,29 €, tržna vrednost 49.167,43 €

KO 1022 REČICA parcela 200/5, delež 1/1, lik. vrednost 22.169,87 €, tržna vrednost 27.036,43 €

KO 1022 REČICA parcela 200/6, delež 1/1 lik. vrednost 164,67 €,tržna vrednost 200,82 €

KO 1022 REČICA parcela 200/7, delež 1/1, lik. vrednost 5.500,02 €, tržna vrednost 6.707,35 €

KO 1022 REČICA parcela 200/8, delež 1/1 lik. vrednost1.948,62 €, tržna vrednost 2.376,37 €

KO 1022 REČICA parcela 200/9, delež 1/1, lik. vrednost 76.351,18 €, tržna vrednost 93.111,20 €

VREDNOST NEPREMIČNIN V LASTI STEČAJNEGA DOLŽNIKA SKUPAJ:
LIKVIDACIJSKA VREDNOST 146.451,65 €
TRŽNA VREDNOST 178.599,60 €
Nepremičnine se prodajajo skupno.


Sklop B
Nepremičnine z ID znakom:

KO 1022 REČICA parcela 202/1, delež 1/1, lik. vrednost 8.315,95 €, tržna vrednost 10.141,41 €

Nepremičnina se prodaja posamično. Na predmetni nepremičnini obstaja predkupna pravica Občine Laško, kot to izhaja iz Potrdila o namenski rabi št. 3502-237/2021 z dne 15.6.2021.

*Vrednost povzeta po cenitvi cenilke BREDA ZORKO MAG. PRAVA IN MANAGEMENTA NEPREMIČNIN SODNA CENILKA GRADBENE STROKE IN NEPREMIČNIN SPLOŠNO, julij 2021.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša:
- za nepremičnine Sklop A je 65.000,00€,
- za nepremičnino Sklop B je 2.500,00€,
Zgoraj navedena izklicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino, in sicer v višini 10% izklicne cene:
- za nepremičnine Sklopa A v višini 6.500,00€,
- za nepremičnino Sklopa B v višini 250,00€,
na fiduciarni račun stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0000 0174 708 odprt pri PRIMORSKI HRANILNICI d.d. z navedbo "SKLOP A/B".


INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico: tadeja.tamse@odt.si


https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5686191