Zbiranje ponudb

OSNOVNA SREDSTVA (knjigovezništvo, tiskanje)

Opravilna številka: St 859/2022
Lokacija: Škofja Loka
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 20. 09. 2023
Konec dražbe: 20. 09. 2023
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe
NONPAREL, grafične storitve, d.o.o. - v stečaju,
Pševska cesta 31, 4000 Kranj
Okrožno sodišče v Kranju, St 859/2022

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji, St 859/2022 z dne 20.7.2023 (datum pravnomočnosti 5.8.2023), pd 223

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 20.9.2023 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je premoženje stečajnega dolžnika, in sicer:
Opredmetena osnovna sredstva- PROIZVODNA OPREMA IN STROJI TISKARNE IN KNJIGOVEZNICE, katerih opisi in ocenjene vrednosti so razvidni iz SEZNAMA, ki je PRILOGA k temu razpisu javne dražbe.
Stečajni dolžnik ne razpolaga s tehnično dokumentacijo, navodili proizvajalca, certifikati oziroma drugo dokumentacijo vezano na stroje, ki so predmet prodaje.


II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za POSAMIČNO postavko premoženja pa v višini kot je razvidna iz priloženega
seznama.

Izklicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka prodaje in prenosa posesti in lastništva.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je:
– 1000,00€ za tiste postavke premoženja katerih izklicna cena je 10.000,00€ ali več,
– 100,00€ za tiste postavke premoženja katerih izklicna cena je 1000,00€ ali več in
– 10,00€ za tiste postavke premoženja katerih izklicna cena je nižja od 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino (ta mora biti en delovni dan pred dražbo prejeta na transakcijski račun stečajnega dolžnika), in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini:

– za POSAMIČNO postavko premoženja v znesku, ki je razviden iz priloženega seznama na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6980 143 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "VARŠČINA - ZAP ŠT. OS- STROJ".


Ogledi premoženja, ki je predmet prodaje bodo potekali: 5.9.2023 med 9.00 in 11.00 uro na
naslovu Spodnje Negonje 35, Rogaška Slatina.

Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri stečajni upraviteljici vsaj 3 delovne dni pred predvidenim datumom ogleda, in sicer pisno na enega izmed elektronskih naslovov: tanja.omerzel@odt.si ali tadeja.tamse@odt.s

CELOTEN RAZPIS S SEZNAMOM STROJEV: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5754291