Zbiranje ponudb

Sončna eletrarna

Opravilna številka: St 763/2019
Lokacija: Ribnica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 06. 2023
Konec dražbe: 13. 07. 2023
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 1.070.000,00 €

Predmet prodaje (opis premoženja, ki se prodaja, način prodaje, izklicna cena, varščina):

2. mikro sončna elektrarna z oznako: „MFE KPV Inles 111“, nazivna električna moč: 884,00kW ki se nahaja na naslovu Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, in sicer kot samostojna poslovna celota
na način: prodaja se opravi na podlagi javne dražbe z zniževanjem izklicne cene največ do polovice likvidacijske vrednosti premoženja, pri čemer ima upravitelj pravico glede na konkretne okoliščine (npr. število dražiteljev), da zniža izklicno ceno največ do višine, ki je višja od polovice likvidacijske vrednosti, ko pa prvi dražitelj sprejme ponujeno ceno, pa se nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene,
z izklicno ceno 1.070.000,00€ in
z varščino v višini 53.500,00€.