Zbiranje ponudb

stavbno zemljišče

Opravilna številka: 1980/2016
Lokacija: Zreče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 03. 2023
Konec dražbe: 30. 05. 2023
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 207.000,00 €

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v LJUBLJANI z dne 21.2.2023 v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom
NADA MAJNIK, opr.št. St 1980/2016, upravitelj

objavlja


VABILO K DAJANJU PONUDB
za prodajo z zavezujočim zbiranjem ponudb


1. Opis premoženja, ki se prodaja

Nepremičnine:
-katastrska občina 1105 ŠKALCE parcela 327/5 (ID 619428) do 1/1
-katastrska občina 1105 ŠKALCE parcela 327/7 (ID 4993146) do 1/1

Prodaja se opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.

Strošek čiščenja nepremičnin in odvoza morebitnih premičnin je v celoti breme kupca.

Opombe – povzeto iz prejetih gradiv:
Cenitveno poročilo med drugim povzema (na str. 8): Iz potrdila o namenski rabi številka 3506-0043/2022-2 z dne 14.3.2022 je razvidno, da ima občina Zreče predkupno pravico. Kopija potrdila o namenski rabi se nahaja v prilogah cenilnega poročila. Parceli številka 327/7 in 327/5 obe k.o. Škalce, v skupni izmeri 11.220,00 m2 predstavljata stavbno zemljišče v območju stanovanjskih površin.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišč Občine Zreče pod tč. 3. izhaja za predmetni parceli parc št. 327/7 k.o. 1105 Škalce, parc št. 327/5 k.o. 1105 Škalce namenska raba kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba stanovanjske površine. Iz potrdila o namenski rabi zemljišč pod tč. 4. izhaja zakonita predkupna pravica občine. Iz potrdila o namenski rabi zemljišč pod tč. 5. izhaja vrsta varovanega območja ohranjanja narave varovalni gozdovi (parc št. 327/7 del): b; in požarno ogroženi gozdovi (parc št. 327/7 del): kategorija 4.


2. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena je določena v višini 207.000,00 EUR.

Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora ponudnik ta znesek plačati
Varščina znaša 20.700,00 EUR.

Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb:

1) vplačati varščino v višini 20.700,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0431 0024 9859 079, odprt pri banki Nova KBM d.d. (fiduciarni račun, ki ga je odprl upravitelj), z navedbo »varščina za zbiranje ponudb St 1980/2016«

ALI

2) ponudnik namesto plačila varščine iz točke 1.) v roku iz drugega odstavka 333. člena ZFPPIPP izroči nepreklicno bančno garancijo, ki mora veljati do 30.10.2023, v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine v točki 1) oz. 20.700,00 EUR, za zavarovanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo iz osmega odstavka 334. člena ali šestega odstavka 335. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Uradni list RS, št. 126-6413/2007 s spremembami.
Za uskladitev vsebine bančne garancije se naj interesenti obrnejo na stečajnega upravitelja.

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je v roku plačal varščino iz točke 1.) ali predložil bančno garancijo iz točke 2.).

Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek plačane varščine vrne najkasneje v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.


3. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP

1. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov, EMŠO in davčno številko, predmet (sklop) za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila kupnine ter potrdilo o plačilu varščine in številko TRR za morebitno vračilo varščine skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.
2. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
3. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
4. Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
5. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe.
6. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od DVEH mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
7. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Predmeti prodaje se kupujejo po načelu »videno – kupljeno«, kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec s poslano ponudbo v celoti potrjuje poznavanje predmeta prodaje in prodajne pogoje, pravno in dejansko stanje nepremičnin.
8. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter stroški odvetnika za pripravo pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe s strani odvetnika se ocenjuje največ v višini obračuna po Odvetniški tarifi. Strošek morebitnega čiščenja nepremičnin ali odvoza na odpad, morebitne druge sanacije itd. je v celoti breme kupca.
9. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2. odst. 342.čl. ZFPPIPP).
10. Z oddajo ponudbe se šteje, da kupec potrjuje pogoje prodaje in da je kupec seznanjen s predmetom prodaje, delovanjem le tega, z morebitnimi napakami/poškodbami, omejitvami, dejanskim stanjem ter ostalimi relevantnimi podatki. Pritožbe zoper zgoraj navedeno ne bodo upoštevane. Potencialni kupci si lahko predmete javne prodaje kot tudi pripadajočo dokumentacijo ogledajo pred javno prodajo, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane.

4. Rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko najkasneje do 30.5.2023 (datum odpošiljanja pošte) na naslov upravitelja: INSOLVIA d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zbiranje ponudb St 1980/2016"


5. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

V primeru izrednih razmer v državi, ki bi bile posledica zaradi širjenja Koronavirusa (SARS-CoV-2) vse zainteresirane obveščam, da fizični ogled premičnin v takšnem primeru NE BO MOGOČ. V tem primeru se bo nato tudi rok za oddajo ponudb po potrebi lahko podaljšal.

Ogled predmeta prodaje je možen po dogovoru na lokaciji.

Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 10 delovnih dni pred predvidenim želenim datumom ogleda, in sicer pisno po pošti ali na elektronski naslov upravitelja insolvia@gmail.com ali telefonsko na št. Upr. 040305040.


6. Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb

Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb (datum pošiljanja pošte).


Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik


Priloga:
Predloga ponudbe za odkup premoženja