Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: St 3493/2019
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 05. 2024
Konec dražbe: 08. 05. 2024
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 61.483,01 €

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebeDBAS D.O.O. - v stečaju Aškerčev trg 26, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, Okrožno sodišče v Celju, St 3493/2019

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju o prodaji, St 3493/2019 z dne 13.3.2024, pd 158 (datum pravnomočnosti 29.3.2024)

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 8.5.2024 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. Nadstropje)

I. Predmet prodaje

Denarna terjatev na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajenga sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. I 332/2023 z dne 5.1.2024 (datum pravnomočnosti: 19.1.2024) v višini 61.483,01€ s pp zoper pravno osebo ANNI EDICO poslovna informatika d.o.o., Aškerčev trg 26, Šmarje pri Jelšah, Davčna št.: 59496100, Matična št.: 6313981000


II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe ZNIŽUJE
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 61.483,01€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa imetništva. Vse stroške nastale v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 1000,00€.
Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcijskem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 6.148,30€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6665 572 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-TERJATEV ANNI EDICO".

celoten razpis: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=6087359