Zbiranje ponudb

Poslovni prostor

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: LJUBLJANA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 09. 2022
Konec dražbe: 13. 09. 2022
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 490.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe PEKO, D.D. - v stečaju, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- prvi, St 275/2016 z (datum pravnomočnosti 20.7..2022), pd 2519

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 13.9.2022 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje
OPIS STEČAJNE MASE, KI JE PREDMET PRODAJE OCENJENA

Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 28, 1000 Ljubljana -
poslovni prostor, ki se nahaja v stavbi z ident. št. 1725-497, ki
je povezana s parc. št. 3185 in 3181/2, k.o. Ajdovščina
• posamezni del stavbe z identifikacijsko št. 1725-497-12 v izmeri 190,80 m2
• posamezni del stavbe z identifikacijsko št. 1725-497-25 v izmeri 6,7 m2

Lastniški delež do celote (1/1).

LIKVIDACIJSKA VREDNOST* 250.000,00 €
OCENJENA TRŽNA VREDNOST*333.000,00 €

*Vrednost je povzeta po Poročilu o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičnini, Matej Višnjar, pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, marec 2022.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 490.000.00€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva ter stroškov zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. Vse stroške nastalei v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcisjem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 49.000,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Slovenska 28".

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5506215

OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse morebitne informacijeo predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na sodelavko stečajne upraviteljice:
tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico: tadeja.tamse@odt