Zbiranje ponudb

TERJATVE

Opravilna številka: St 1683/2017
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 10. 2019
Konec dražbe: 28. 11. 2019
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 300,00 €

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo terjatev


I. Opis predmeta prodaje

Predmet zavezujočega zbiranja ponudb so naslednje terjatve:

Terjatev do Borisa Kadunca in Aleksandre Kadunc, oba Dolenjska cesta 29, 1000 Ljubljana, zaradi nevplačanih gotovinskih prejemkov v skupnem znesku 2.402,21 EUR v pripadajočimi obrestmi. V postopku je bilo kot nesporno ugotovljeno, da so določeni kupci račune, ki jih je za svoje storitve izdal stečajni dolžnik, v gotovini plačali Borisu Kaduncu. Gre za plačila v skupnem znesku 3.307,00 EUR. Boris Kadunc naj bi te gotovinske prejemke izročal Aleksandri Kadunc z nalogo, da jih nakaže na transakcijski račun stečajnega dolžnika, vendar ta tega ni storila. Po oceni upravitelja sta oba stečajnemu dolžniku solidarno odgovorna za nadomestitev tega prikrajšanja in sicer tako na podlagi pravil o splošni odškodninski odgovornosti kot tudi na podlagi pravil o neupravičeni pridobitvi. Boris Kadunc je prikrajšanje deloma nadomestil, saj je v stečajno maso nakazal 904,79 EUR. Odprta tako ostane še terjatev v višini 2.402,21 EUR v pripadajočimi obrestmi.


Terjatev do Aleksandre Kadunc, Dolenjska cesta 29, 1000 Ljubljana, zaradi neupravičenih dvigov gotovine iz transakcijskega računa ter zaradi stroškov gostinske dejavnosti v skupni višini 16.161,91 EUR s pripadajočimi obrestmi. V postopku je bilo kot nesporno ugotovljeno, da je Aleksandra Kadunc, ki je bila določen čas pooblaščena za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu stečajnega dolžnika, z računa večkrat neupravičeno dvignila denarna sredstva. Gre za dvige v skupni višini 11.285,00 EUR. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je Aleksandra Kadunc v obdobju od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 vodila gostinski del dejavnosti stečajnega dolžnika. Pri tem ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi pač pa jo je tedanja direktorica stečajnega dolžnika za to pooblastila v najemni pogodbi, ki jo je stečajni dolžnik sklenil z lastnico lokala. Poslovalo se je skoraj izključno z gotovino. Podjetje je sicer imelo odprta dva transakcijska računa in sicer enega (pri Sberbank d.d.), ki je bil namenjen za gostinsko dejavnost, in enega (pri banki BKS bank d.d.), ki je bil namenjen za geodetsko dejavnost. Dogovor je bil očitno tak, da si lahko Aleksandra Kadunc prisvoji dobiček iz gostinske dejavnosti, vendar je bila hkrati tudi odgovorna za plačilo stroškov gostinske dejavnosti, kar je bilo omenjeno tudi v najemni pogodbi. Gostinska dejavnost ne bi smela obremenjevati geodetskega dela dejavnosti. Dejansko pa se je dogajalo, da so se tudi stroški gostinske dejavnosti plačevali iz transakcijskega računa pri BKS bank, ki je bil namenjen geodetski dejavnosti. Takšnih plačil iz transakcijskega računa pri BKS bank je bilo skupaj za najmanj 4.876,91 EUR. Navedeno prikrajšanje v skupni višini 16.161,91 EUR je Aleksandra Kadunc po oceni upravitelja dolžna nadomestiti na podlagi pravil o splošni odškodninski odgovornosti in tudi na podlagi pravil o neupravičeni pridobitvi.

Terjatve ne temeljijo na izvršilnem naslovu in so lahko sporne.

Prodajajo se samo vse terjatve skupaj.


II. Pogoji v postopku zavezujočega zbiranja ponudb

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Če je na prvem mestu več ponudb, ki so po ceni in roku plačila izenačeni, ima med njimi prednost tisti ponudnik, ki je prvi vplačal varščino.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena znaša 300,00 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 30,00 EUR na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 7028 988, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ tri mesece od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Prodajalec ne odgovarja za obstoj, iztožljivost in izterljivost terjatve, ki je predmet prodaje.
Če kupec želi notarsko overjeno potrdilo o odstopu terjatve, plača stroške notarske overitve kupec.


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje pisno po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 1683/2017“.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo premoženja, na katerega se nanaša ponudba,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 3 mesece od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu, in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 30,00 EUR na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 7028 988, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana,
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka "1683/2017".