Zbiranje ponudb

1/2 stanovanjske hiše

Opravilna številka: 324/2019
Lokacija: Spodnjevaška pot 42, Maribor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 10. 2019
Konec dražbe: 28. 11. 2019
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 25.112,50 €

Fotografije:

JAVNO ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB


I. Predmet prodaje, izhodiščna cena in varščina:

Nepremičnine:
- katastrska občina 679 RAZVANJE parcela 511/1 (ID 3980260), ID znak: parcela 679 511/1, do ½,
- katastrska občina 679 RAZVANJE parcela 511/3 (ID 1292256), ID znak: parcela 679 511/3, do ½,
- katastrska občina 679 RAZVANJE parcela 511/7 (ID 3039828), ID znak: parcela 679 511/7, do ½.

Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo na naslovu Spodnjevaška pot 042, 2000 Maribor, s pripadajočim zemljiščem ter manjšim objektom. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.

Na nepremičninah obstaja zakonita predkupna pravica solastnika po 1. odst. 65. čl. Stvarnopravnega zakona (SPZ), na nepremičninah ID znak: parcela 679 511/1 in ID znak: parcela 679 511/3 pa tudi zakonita predkupna pravica po 1. odst. 23. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).

Izhodiščna cena: 25.112,50 EUR.
Varščina: 2.511,25 EUR.

Izhodiščna cena nepremičnin ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov.

II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina za predmet prodaje znaša 10% izklicne cene. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 60000-0000902171, odprt pri LON d.d., z namenom nakazila: »varščina za nakup nepremičnin«, pri čemer mora biti denar nakazan na fiduciarni račun najmanj do poteka roka za oddajo zavezujočih ponudb. Vplačana varščina najboljšega ponudnika bo všteta v kupnino. V svoji ponudbi naj vplačniki navedejo številko transakcijskega računa, kamor bo varščina vrnjena v primeru neuspele ponudbe.

III. Druge informacije:

Razpis javne dražbe je objavljen na spletni strani AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=-1&id_skupinaPodVrsta=-1&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=324%2F2019&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: smid.manca@gmail.com.