Zbiranje ponudb

Nepremičnine, delež 1/6

Opravilna številka: St 2745/2019
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 03. 2022
Konec dražbe: 29. 03. 2022
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 6.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju - Zvonko Žvegler, Košnica pri Celju 041, Celje
opr. št. St 2745/2019

O B J A V L J A

ki bo dne 29.3.2022 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:

Nepremičnina 1079 KOŠNICA parcela 543/39; Solastniški delež 1/6

Nepremičnina 1079 KOŠNICA parcela 543/63 1/6; Solastniški delež 1/6

Nepremičnina 1079 KOŠNICA parcela 543/65; Solastniški delež 1/6
na kateri stoji stanovanjska stavba št. 150, na naslovu Košnica pri Celju 41, 3000 Celje

Nepremičnine se prodajajo skupno.

V nepremičnini prebiva stečajni dolžnik skupaj s svojimi družinskimi člani.
Na nepremičninah, ki so predmet prodaje je vpisanih več obremenitev kot to izhaja iz zemljiške knjige.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
– izklicna cena znaša 6.000,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 100,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0000 0174 320 odprt pri PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., v višini 10% izklicne cene, to je 600,00€.

IV. Drugi pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna
upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje
(340. člen ZFPPIPP).
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
9. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo sklenitev pravnega posla vezana na
morebitna dodatna soglasja oziroma odobritve države, lokalne skupnosti ali
drugega pristojnega organa, se kupec zaveže za pridobitev le teh na njegove
stroške in riziko, prodajna pogodba pa se v tem primeru sklene pod odložnim
pogojem pridobitve pravnomočne in dokončne odločbe o soglasju oziroma
odobritvi pravnega posla.
10.Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da pristojna občina ne bo
uveljavljala predkupne pravice.
11.Nepremičnino, ki je predmet prodaje ima v neposredni posesti stečajni dolžnik, ki
v hiši prebiva skupaj s svojimi družinskimi člani, zato izročitev nepremičnine v
neposredno posest kupcu ni možna. Vsi stroški in riziki izpraznitve nepremičnine
tako v celoti bremenijo kupca.
OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse
morebitne informacije o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na
sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico:
tadeja.tamse@odt.si

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5373603