Zbiranje ponudb

1/2 Hiše, 1/2 zemljišča

Opravilna številka: 1485/2018
Lokacija: Videm pri Ptuju
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 33.750,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju – Marijan Korpar
Tržec 27A, 2284 Videm pri Ptuju
(St 1485/2018)

O B J A V L J A


na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju o prodaji z dne 18.12.2019 (datum pravnomočnosti 4.1.2020)

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE,

ki bo dne 8.9.2020 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje


Nepremičnina
k.o. 446 Jurovci, parc. št. 50/2, delež 1/2,

ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo z dvoriščem ter del garaže.II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša 33.750,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 1.000,00€.

Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9630 431 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "St 1485-2018" v naslednji višini:
1) za k.o. 446 Jurovci, parc. št. 50/2, delež 1/2, v višini 3.375,00€;


IV. Drugi pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečjna upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. člen ZFPPIPP).
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe, ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo kopca. Strošek kupca je tudi sestava prodajne pogodbe, ki se plača po veljavni odvetniški tarifi ter vsi stroški v zvezi z prenosom lastništva (odvetniški, notarski, sodni...).
9. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
10. Izročitev predmeta prodaje v lasti in posest se izvrši po celotnem plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.OGLED
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si .

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4706088