Zbiranje ponudb

RENAULT KANGOO EXPRESS

Opravilna številka: 770/2019
Lokacija: Kranj
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 09. 2019
Konec dražbe: 10. 10. 2019
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 2.150,00 €

Fotografije:

Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 28. avgusta 2019, ki je postal pravnomočen 14. septembra 2019, upravitelj objavljam

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PREMIČNEGA PREMOŽENJA (335. člen ZFPPIPP)

I. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje je osebni avtomobil RENAULT KANGOO EXPRESS 1,5/DCI, z registrsko označbo MS ZJ-971, identifikacijska številka VF1FC1EAF39153095, leto izdelave 2008 (v nadaljevanju: Premičnina). Premičnina je v voznem stanju.

Na Premičnini je priznana ločitvena pravica v korist ločitvenega upnika Republika Slovenija, in sicer Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota.

Na Premičnini ni priglašenih nobenih izločitvenih pravic.

II. IZHODIŠČNA CENA
Izhodiščna cena za Premičnino je 2.150,00 EUR, kar predstavlja ocenjeno tržno vrednost Premičnine v skladu s 1. in 2. odstavkom 332. člena ZFPPIPP.

III. VARŠČINA
Varščina znaša 10% ocenjene tržne vrednosti Nepremičnine in znaša 215,00 EUR.

Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki vsaj do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0313 8100 0996 722, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«. Ponudbo lahko kot kupec poda le plačnik varščine ali njegov pooblaščenec.

Vplačana varščina se bo izbranemu kupcu vštela v kupnino.

IV. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva objave vabila k dajanju ponudb na portalu AJPES. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva ulica 6, 4000 Kranj, z oznako: »Pekarna pri Gizi – ne odpiraj«.

V postopku zavezujočega zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno; v primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, ima prednost ponudnik, ki ponudi boljše plačilne pogoje.

V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati v Kranju po predhodnem dogovoru. Termin za ogled je potrebno rezervirati na e-naslov upravitelj.hude@siol.net ali po telefonu 04 204 78 70.

VI. ROK ZA OBVEŠČANJE PONUDNIKOV
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 30 dni po poteku rok za oddajo ponudb na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v ponudbi.

VII. DRUGI POGOJI PRODAJE
1. Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. Upravitelj bo uspešnemu ponudniku poslal predlog prodajne pogodbe, ki jo mora ponudnik v roku treh delovnih dni vrniti podpisano.
3. Prodajno pogodbo pripravi upravitelj in jo pošlje po pošti izbranemu ponudnika na naslov naveden na ponudbi. Če dražitelj v roku treh delovnih dni ne podpiše ponujene prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4. Neuspelim dražiteljem bo upravitelj vrnil vplačano varščino zmanjšano za bančne stroške in brez obresti.
5. Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, ki ne bo daljši od 3 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
6. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva, še zlasti pa odvetniški stroški sestave pogodbe, stroški transporta in hrambe Premičnine in bančni stroški niso vključeni v prodajno ceno in bremenijo kupca.
7. Kupec postane lastnik Premičnine šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom.

25. september 2019
Upravitelj Miran Hude