Zbiranje ponudb

Stanovanje

Opravilna številka: St 3051/2017
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 24. 04. 2020
Konec dražbe: 24. 04. 2020
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 93.441,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

I. Predmet prodaje:

Nepremičnina katastrska občina 1732 ŠTEPANJA VAS stavba 929 del stavbe 27 (ID 5544224), ID znak: del stavbe 1732-929-27, v deležu do 1/1, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 27 v 5. etaži oziroma v 3. nadstropju, s shrambo (kletjo) z isto številko v 2. etaži, v izmeri 45,53 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Bilečanska ulica 5, 1000 Ljubljana.

Nepremičnina je zasedena, in sicer je bila oddana v najem z najemno pogodbo z dne 1.11.2019 za določen čas enega leta oziroma do prodaje nepremičnine v okviru postopka stečaja zapuščine, v kolikor do prodaje pride pred iztekom enoletnega obdobja.

Izklicna cena: 93.441,46 EUR (izklicna cena ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov)

Varščina: 9.344,15 EUR

II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina znaša 10% izklicne cene za predmet prodaje. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 0202 2026 2675 087, odprt pri banki NLB d.d., z namenom nakazila »Varščina za javno dražbo«.

Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino.

III. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne 24.4.2020 ob 10:00 uri, na naslovu Ulica Jana Husa 3, 1000 Ljubljana, v poslovnih prostorih upraviteljice, sejna soba.


IV. Druge informacije:

Razpis javne dražbe je objavljen na spletni strani AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4611185

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: smid.manca@gmail.com.