Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: ST 47/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 09. 2021
Konec dražbe: 07. 09. 2021
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 40.000,00 €

Stečajna upraviteljica v stečajnem postopku zoper družbo
PERVAL d.o.o. - v stečaju, Ježa 6, 1231 Ljubljana-Črnuče (St 47/2018)

O B J A V L J A

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubjani o prodaji z dne 17.2.2021, ki je postal
pravnomočen z dne 5.3.2021

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 7.9.2021 ob 9.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je denarna terjatev v nominalni višini 105.578,00€ do PERKO IZTOK s.p. - v stečajnem postopku; Denarna navadna terjatev je prijavljena v stečajni postopek kot navadna terjatev (priznana), kakor je razvidno iz podatkov stečajnega spisa objavljenih na AJPES-u (St 393/2015).

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe
znižuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika, ki je predmet prodaje je 40.000,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa imetništva terjatve.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 1.000,00€.
Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9438 856 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. s sklicem 00 47-2018 v naslednji višini: 4000,00€.

IV. Drugi pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna
upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje
(340. člen ZFPPIPP), niti za izterljivost terjatve, ki je predmet prodaje. Riziko in
stroške izterjave terjatve v celoti nosi kupec.
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
9. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo
soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
10.Izročitev oziroma prenos predmeta prodaje v korist kupca se izvrši po celotnem
plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.
Informacije:
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na
pomočnico stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si

Razpis : https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5112045