Zbiranje ponudb

100 % poslovni delež v družbi EUROTEX trgovina in gostinstvo d.o.o.

Opravilna številka: St 2524/2019
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 10. 2019
Konec dražbe: 09. 11. 2019
Upravitelj: Franci KrivecNEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev bodoče prodaje


I. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je naslednji poslovni delež:

100 % poslovni delež v družbi EUROTEX trgovina in gostinstvo d.o.o., Cesta dveh cesarjev 38A, 1000 Ljubljana, matična številka 5447577000, davčna številka SI 45643555.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se pridobijo informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev bodoče prodaje.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodajalec ne odgovarja stvarne ali pravne napake predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom poslovnega deleža nosi kupec.
Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "2524/2019".