Zbiranje ponudb

nepremičnine

Opravilna številka: 1941/2018
Lokacija: Spodnje Sečovo
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 22. 07. 2019
Konec dražbe: 13. 08. 2019
Upravitelj: Miran HudeNa osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 20.6.2019, ki je kot izhaja iz objav na e-sodstvo postal pravnomočen, upravitelj objavljam


RAZPIS 2. JAVNE DRAŽBE
Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE
334. člen ZFPPIPP


I. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje so navedeni solastninski deleži na vsaki od spodaj navedenih nepremičnin POSEBEJ:

OPIS STEČAJNE MASE, KI JE PREDMET PRODAJE OCENJENA TRŽNA VREDNOST
1. PARCELA: 344, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, GZ 733,50 EUR
2. PARCELA: *160, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, SZ 13.731,00 EUR
3. PARCELA: 167, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 564,38 EUR
4. PARCELA: 496/1, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 1.881,00 EUR
5. PARCELA: 198, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, GZ 303,00 EUR
6. PARCELA: 498, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 25,88 EUR
7. PARCELA: 168, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 44,63 EUR
8. PARCELA: 370/1, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 288,75 EUR
9. PARCELA: 497, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 367,50 EUR
10. PARCELA: 166, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 100,13 EUR
11. PARCELA: 170, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6, KZ 276,00 EUR


GZ: gozdno zemljišče, SZ: stavbno zemljišče, KZ: kmetijsko zemljišče

Na premoženju je prijavljena ločitvena pravica kot izhaja iz zemljiške knjige.

Na premoženju ni prijavljena izločitvena pravica.

Na premoženju ima zakonsko predkupno pravico solastnik Anton Grosek, Spodnje Sečovo 30, 3250 Rogaška Slatina.

II. IZKLICNA CENA
Izklicna cena za vsakega od 11 predmetov prodaje posebej je določena kot ocenjena tržna vrednost v EUR v točki I tega vabila.

Izklicna cena za nepremičnino pod zap. št. 2 se bo zniževala za 100 EUR, za druge nepremičnine pa se bo zniževala za 10 EUR, vse dokler dražitelj ne poda ponudbe glede posamezne nepremičnine.

Razpisnik dražbe lahko ob vsakem času odstopi od nadaljnje dražbe, ali pa dražbo prekine in jo nadaljuje na podlagi istega sklepa o prodaji z novim vabilom.

III. VARŠČINA
Varščina znaša 10% ocenjene tržne vrednosti posamezne nepremičnine v točki I tega vabila, in sicer je potrebno vplačati varščino za tiste nepremičnine, za katere se bo kupec udeležil dražbe v vlogi dražitelja. Kdor želi sodelovati pri prodaji vseh nepremičnin, mora vplačati varščino v višini 1.831,58 EUR.

Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki je vsaj en delovni dan pred datumom javne dražbe plačal varščino na fiduciarni račun stečajnega dolžnika št. SI56 0313 8100 0953 945, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«. Upoštevajo se tista plačila, kjer dražitelj določno naznači, za katere nepremičnine vplačuje varščino najkasneje na začetku dražbe. Na dražbi lahko kot kupec sodeluje plačnik varščine ali njegov pooblaščenec. Fizične in pravne osebe morajo dokazati svojo istovetnost z ustreznimi dokumenti.

Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino.

IV. DATUM IN KRAJ DRAŽBE
Dražba se bo pričela dne 13.8.2019 ob 10.00 uri. Potekala bo v pisarni stečajnega upravitelja na naslovu Stritarjeva 6, Kranj, v prvem nadstropju.

Na dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno nepremičnino; v primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, bo uspel tisti, ki ponudi novo višjo ceno; če nobeden ne ponudi višje cene od drugega, ima prednost ponudnik, ki je pred tem uspel z nakupom večjega števila nepremičnin. Če sta ponudnika v vsem enaka, upravitelj med njima izbere kupca nepremičnine.

Ni mogoče pogojevati ponudbe s tem, da se odkupi le paket vseh nepremičnin.
Dražitelj mora ob pričetku dražbe navesti svoj EMŠO, če je fizična oseba oziroma matično številko, če je pravna oseba.

V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati na kraju lege teh nepremičnin. Ogled stanovanjske hiše je mogoč v soglasju z navedenim solastnikom.

VI. POSTOPEK S PREDKUPNIM UPRAVIČENCEM
Postopek bo potekal skladno s 347. členom ZFPPIPP. Predkupni upravičenec, ki ne vplača varščine za posamezno nepremičnino, ne more prisostvovati dražbi te nepremičnine. Glede dražbenega postopka za nepremičnine, za katere je predkupni upravičenec na predpisan način vplačal varščino, lahko upravičenec poda svojo ponudbo že tekom dražbe, pri čemer imajo drugi udeleženci pravico ponuditi višjo ceno. Na koncu dražbe pa ima vedno predkupni upravičenec zadnjo možnost, da izenači najboljšo ponudbo. Če je ne uresniči v odrejenem časovnem okviru, se šteje, da svoje predkupne pravice ni izkoristil.

VII. DRUGI POGOJI PRODAJE
1. Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. Upravitelj bo uspešnega dražitelja razglasil takoj po koncu dražbe za vsako posamezno nepremičnino, razen v primeru iz točke IV/2, kjer bo to storil takoj ko bo to mogoče.
3. Upravitelj bo z uspelim dražiteljem v roku treh delovnih dni podpisal prodajno pogodbo. Pogodba bo določala plačilo are v petih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe. Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da mu kupec plača aro in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača. Prodajno pogodbo pripravi upravitelj na stroške dražitelja. Pogodba se bo podpisala v isti pisarni, kjer je potekala dražba. Če dražitelj v roku treh delovnih dni ne podpiše ponujene prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4. Neuspelim dražiteljem bo upravitelj vrnil vplačano varščino po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu zmanjšano za bančne stroške in brez obresti.
5. Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, ki ne bo daljši od 3 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
6. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva, še zlasti pa odvetniški stroški sestave pogodbe, stroški takse za potrdilo o namenski rabi in bančni stroški niso vključeni v prodajno ceno in bremenijo kupca.
7. Kupec postane lastnik prodanega premoženja šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
8. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo sklenitev pravnega posla vezana na morebitna dodatna soglasja oz. odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa oziroma institucije, se kupec zaveže za pridobitev le teh na njegove stroške in riziko.
9. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovore reši upravitelj oz. od njega pooblaščena oseba takoj.Upravitelj
Miran Hude