Zbiranje ponudb

Poslovno stanovanjska stavba z zemljiščem Ljutomer - center

Opravilna številka: 3846/2017
Lokacija: Ljutomer - center
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 10. 2019
Konec dražbe: 11. 01. 2020
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 180.000,00 €

Fotografije:

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v MURSKI SOBOTI z dne 9.9.2019 v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom
JERNEJ ŠTUHEC, opr.št. St 3846/2017 upravitelj

objavlja


VABILO K DAJANJU PONUDB
za prodajo z zavezujočim zbiranjem ponudb


1. Opis premoženja, ki se prodaja

Nepremičnine:
parc. št. 2103 (ID 3318278) k.o. 259 Ljutomer, do celote

Prodaja se opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča z dne 7.1.2019. Pod tč. 6. podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih se med drugim navaja vrsta varovanega območja:
Območja kulturne dediščine (parc. št. 2103): Ljutomer – hiša Ulica Jureša Cirila ulica 1 (EŠD: 14656).
Območja kulturne dediščine (parc. št. 2103): Ljutomer – Mestno jedro (EŠD: 407).

Stroški povezani z izpraznitvijo, čiščenjem, odvozom odpadnih materialov in starega vozila ipd. bremenijo kupca.
Sklep o izpraznitvi in izročitvi premoženja upravitelju je izdan. Upravitelj ne prevzema jamstva, da bo nepremičnina prazna. Upravitelj ne prevzema obveznosti izročitve nepremičnine v neposredno posest kupcu. Z nakupom nepremičnine bo kupec tisti, ki bo razpolagal z izvršilnim naslovom za morebitno izselitev.

2. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena je določena v višini 180.000,00 EUR.

Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora ponudnik ta znesek plačati

Varščina znaša 18.000,00 EUR.

Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 18.000,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. SI56 04310-0264929387, odprt pri banki Nova KBM d.d., z navedbo »varščina za zbiranje ponudb St 3846/2017«.


Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.


3. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP

1. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov, EMŠO in davčno številko, predmet (sklop) za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila kupnine ter potrdilo o plačilu varščine in številko TRR za morebitno vračilo varščine skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.
2. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
3. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
4. Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
5. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe.
6. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od TREH mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
7. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Predmeti prodaje se kupujejo po načelu »videno – kupljeno«, kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec s poslano ponudbo v celoti potrjuje poznavanje predmeta prodaje in prodajne pogoje.
8. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter stroški odvetnika za pripravo pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe s strani odvetnika se ocenjuje največ v višini obračuna po Odvetniški tarifi. Strošek morebitnega čiščenja nepremičnin ali odvoza na odpad, morebitne druge sanacije itd. je v celoti breme kupca.
9. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2. odst. 342.čl. ZFPPIPP).
10. Z oddajo ponudbe se šteje, da kupec potrjuje pogoje prodaje in da je kupec seznanjen s predmetom prodaje, delovanjem le tega, z morebitnimi napakami/poškodbami, omejitvami ter ostalimi relevantnimi podatki. Pritožbe zoper zgoraj navedeno ne bodo upoštevane.

4. Rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko najkasneje do 11.1.2020 (datum odpošiljanja pošte) na naslov upravitelja:
INSOLVIA d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zbiranje ponudb Ljutomer"

5. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem oz. na lokaciji.

Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim želenim datumom ogleda, in sicer pisno po pošti ali na elektronski naslov upravitelja insolvia@gmail.com ali telefonsko na št. Upr. 040305040.

6. Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb

Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb (datum pošiljanja pošte).


Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik

Priloga:
Slike nepremičnin (simbolično)