Zbiranje ponudb

PLISKOVICA zemljišče v izmeri po GURS 165m2

Opravilna številka: 4793/2015
Lokacija: PLISKOVICA, Dutovlje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 04. 2019
Konec dražbe: 17. 06. 2019
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 3.000,00 €

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodna ulica 14
2000 Maribor


Zadeva: Opr. št.: St 4793/2015

ZALOŽBA IZOLIT založništvo in trgovina d.o.o. - v stečaju
Koroška cesta 105A, 2000 Maribor, matična št.: 1197983000


Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v Mariboru
z dne 10.5.2018

objavlja

JAVNO DRAŽBO Z
ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE


1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Predmet prodaje je zemljišče v izmeri po GURS 165m2. ZK ID nepremičnine: 2429 PLISKOVICA parcela 907 (ID 2063389).

2. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje:

Izklicna cena za premoženja stečajnega dolžnika iz 1 točke znaša:

3.000,00 EUR

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje:

50,00 EUR

*Cena je neto in ne vsebuje davščin in stroškov sestave pogodbe skladno z odvetniško tarifo.

3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 6802 784 odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, z navedbo »plačilo varščine« v naslednji višini:

300,00 EUR

4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP :

i. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina se kupcu, ki uspe na dražbi prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v treh delovnih dneh brez obresti. Dražitelj mora ob pristopu na dražbo predložiti dokument na podlagi katerega je možno dražitelja identificirati. Če na dražbo pristopi pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, mora le-ta biti v register AJPES vpisan kot zakoniti zastopnik. V nasprotnem primeru pa mora pristopnik vodji dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Pooblastilo mora podpisati zakoniti zastopnik pravne osebe.
ii. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
iii. Če v imenu vplačnika varščine draži tretja oseba, mora le-ta upravitelju predložiti ustrezno pooblastilo. Takšen pooblaščenec ima pravico dražiti predmet dražbe ter v imenu vplačnika varščine podpisati zapisnik, ne more pa biti kupec oziroma podpisnik pogodbe.
iv. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
v. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih dneh po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
vi. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od dveh mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
vii. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2. odst. 342.čl. ZFPPIPP).
viii. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Predmeti prodaje se kupujejo po načelu "videno - kupljeno", kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec s podano ponudbo ali vplačano varščino v celoti potrjuje poznavanje predmeta prodaje.
ix. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe bo obračunan skladno z veljavno odvetniško tarifo.
x. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe in dražbene pogoje. Potencialni kupci si lahko predmete javne dražbe kot tudi pripadajočo dokumentacijo ogledajo pred javno dražbo, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane.

5. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne 17.06.2019 z začetkom ob 13.30 uri, v konferenčni dvorani EOS TRNOVO, Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana.

6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled premoženja, vpogled v cenitev, dražbena pravila, tekst prodajne pogodbe ter drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem z upraviteljem preko navadne pošte, elektronske pošte insolvia@gmail.com ali telefonsko (na tel. št. 040305040).


Upravitelj
Janez Pustatičnik