Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: ST 47/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 03. 2021
Konec dražbe: 30. 03. 2021
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 16.057,00 €

Stečajna upraviteljica v stečajnem postopku zoper družbo
PERVAL d.o.o. - v stečaju, Ježa 6, 1231 Ljubljana-Črnuče (St 47/2018)

O B J A V L J A

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubjani o prodaji z dne 5.11.2020, ki je postal
pravnomočen z dne 27.11.2020

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 30.3.2021 ob 9.15 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. PREDMET PRODAJE

Na podlagi računovodske dokumentacije, ki je bila predana s strani bivšega poslovodstva in
računovodske službe je ugotovljeno, da je imela družba na strani premoženja evidentirano
naslednje premoženje:

• kratkoročno dano posojilo v višini 32.114,51€ do bivše poslovodje družbe (fizična
oseba).

Upraviteljica razen zaključne bilance stanja in izpisa odprtih postavk v zvezi s tem
posojilom nisem prejela nobenih drugih listin. Glede te terjatve smo še dodatno
preverili njen temelj, višino in izterljivost pri bivši poslovodji, ki je ustno pojasnila, da je seznanjena z obstojem terjatve, da jo priznava, vendar nima sredstev, da bi le to
poravnala. Zoper njo je bil vložen izvršilni predlog na podlagi katerega je Okrajno
sodišče v Ljubljani izdalo sklep o izvršbi VL 49814/2019 z dne 4.6.2019, ki je postal
pravnomočen in izvršljiv 17.9.2019. izterjava do danes ni bila uspešna.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe
znižuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika, ki je predmet prodaje je 16.057,25€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa imetništva terjatve.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 100,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. : SI56 6100 0001 8806 998 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d. s sklicem 00 47-2018 v naslednji višini: 1605,00€.

IV. Drugi pogoji prodaje

1. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
2. Premoženje, ki je predmet prodaje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne
odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Kupec kupuje predmet
prodaje v pravnem stanju kakršno je in brez odgovornosti prodajalca. Stečajni dolžnik kupcu
terjatve ne odgovarja za izterljivost terjatve. Riziko in stroške izterjave terjatve v celoti nosi
kupec.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o času
sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu
dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od sklenitve prodajne
pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih dneh po
koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo varščine
velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora
pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe po
drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe, ne
podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za
neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in
stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo kopca.
9. Izročitev oziroma prenos predmeta prodaje v korist kupca se izvrši po celotnem plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.

Informacije:
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na pomočnico stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si.

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5015675