Zbiranje ponudb

Stanovanje

Opravilna številka: 2877/2019
Lokacija: Limbuš
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 18. 08. 2021
Konec dražbe: 20. 10. 2021
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 51.895,70 €

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, St 2877/2019, z dne 27.7.2021, v stečajnem postopku nad premoženjem izbrisane pravne osebe Nudus gradbeništvo in storitve d.o.o, Delavska ulica 6, 2000 Maribor,

Objavljam

RAZPIS 3. JAVNE DRAŽBEZ ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,

ki bo dne 20.10.2021 ob 10.00 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje:
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo del stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem v Limbušu na naslovu Limbuška cesta 48, 2341 Limbuš, vse v deležu 1/6 (idealni delež):
- Del nepremičnine - št. stavbe 78, k.o. 661 – Limbuš, povezano s parcelo št. *33/1 k.o. 661 – Limbuš,
- Del nepremičnine - št. stavbe 1357, stoječa na parceli št. 77/5 k.o. 661 - Limbuš
- Del nepremičnine - zemljišče – parcela št. 77/5 k.o. 661 - Limbuš

Vse nepremičnine se prodajajo skupaj, kot celota.
ID nepremičnin: 3752474 in 3832324
Na nepremičninah je vpisana hipoteka v korist upnika Posojilnica Bank eGen Avstrija. Hipoteke se bodo v skladu z ZFPPIPP po plačilu celotne kupnine izbrisale.

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 51.895,70 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 1.000,00 EUR ali večkratnik tega zneska

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 5.189,57 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 6400 0952 4045 406, odprt pri Primorski hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Limbuš

Več informacij na povezavi Ajpes spodaj.