Zbiranje ponudb

Poslovno proizvodne nepremične skupaj z opremo, stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče

Opravilna številka: 198/2018
Lokacija: Ižakovci 73, 9231 Beltinci
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 07. 2019
Konec dražbe: 22. 08. 2019
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 50.000,00 €

Fotografije:

OMNIA - trgovsko - proizvodno in storitveno podjetje Beltinci d.o.o. – v stečaju
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Ravenska cesta 073 A, 9231 Beltinci
Opr. št.: St 198/2018
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti
z dne 29.5.2019

objavlja

JAVNO DRAŽBO Z
ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Nepremične skupaj z opremo, ki se nahaja v teh prostorih. Nepremičnine predstavljajo zaokroženo celoto, ki v naravi predstavlja poslovno proizvodnji objekt s pripadajočimi zemljišči na naslovu Ižakovci 73, 9231 Beltinci. Zemljiškoknjižni podatki nepremičnin so sledeči:

• katastrska občina 135 IŽAKOVCI parcela 1238 (ID 522658), osnovna namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče
• katastrska občina 135 IŽAKOVCI parcela 1239/1 (ID 1447200), osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
• katastrska občina 135 IŽAKOVCI parcela 1240/2 (ID 1164319), osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
• katastrska občina 135 IŽAKOVCI parcela 1241/3 (ID 1908509), osnovna namenska raba: stavbno zemljišče

in dve (2) žagi, ki sta vgrajeni v objekt: žaga oz. oprema za razrez hlodovine znamke Esterer in žaga oz. oprema za razrez hlodovine znamke Brno-Kralovopolska.

Strošek morebitnega čiščenja nepremičnin ali odvoza različnih materialov na odpad itd. je v celoti breme kupca.
V delu prostorov se nahaja oprema in stroji najemnika katera ni predmet prodaje.

2. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje:

Izklicna cena za premoženja stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša:

50.000,00 EUR

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje:

500,00 EUR

Cena je neto in ne vsebuje DDV in drugih davščin ter stroškov prenosa lastništva.

3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 8899 730, odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana, z navedbo »plačilo varščine« v naslednji višini:

5.000,00 EUR


4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP :

i. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina se kupcu, ki uspe na dražbi prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v treh delovnih dneh brez obresti. Dražitelj mora ob pristopu na dražbo predložiti dokument na podlagi katerega je možno dražitelja identificirati. Če na dražbo pristopi pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, mora le-ta biti v register AJPES vpisan kot zakoniti zastopnik. V nasprotnem primeru pa mora pristopnik vodji dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Pooblastilo mora podpisati zakoniti zastopnik pravne osebe.
ii. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
iii. Če v imenu vplačnika varščine draži tretja oseba, mora le-ta upravitelju predložiti ustrezno pooblastilo. Takšen pooblaščenec ima pravico dražiti predmet dražbe ter v imenu vplačnika varščine podpisati zapisnik, ne more pa biti kupec oziroma podpisnik pogodbe.
iv. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
v. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih dneh po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
vi. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od treh mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
vii. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2. odst. 342.čl. ZFPPIPP).
viii. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
ix. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. vi. Strošek sestave pogodbe se ocenjuje po prejeti ponudbi odvetnika oz. skladno z odvetniško tarifo.
x. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe in dražbena pravila ter pogoje. Potencialni kupci si lahko predmete javne dražbe kot tudi pripadajočo dokumentacijo ogledajo pred javno dražbo, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane.


5. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne

22.8.2019 z začetkom ob 11.00 uri,

v konferenčni dvorani EOS TRNOVO, Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana.


6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:


Ogled premoženja, vpogled v cenitev, dražbena pravila, tekst prodajne pogodbe ter drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem preko navadne pošte, elektronske pošte insolvia@gmail.com ali telefonsko (na tel. št. 040305040).S spoštovanjem,

Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik

Priloga:
Informativne fotografije nepremičnin