Zbiranje ponudb

TERJATEV

Opravilna številka: ST 415/2012
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 08. 2019
Konec dražbe: 17. 09. 2019
Upravitelj: Meri Bezjak

Izklicna cena: 1,00 €

G7 STORITVE d.o.o. – v stečaju

Lendavska ulica 5A
9000 MURSKA SOBOTA

St 415/2012


NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA SKLEPA,
KI GA JE IZDALO OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI, DNE 15. 7. 2019,
OBJAVLJA

JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB
(NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB PO 328. ČLENU ZFPPIPP)

I. PREDMET VABILA K DAJANJU PONUDB

Predmet vabila k dajanju ponudb je navadna denarna terjatev do družbe 6M Holding d. o. o. – v stečaju, Ul. Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota, mat. št. 2246457000, v skupni višini 4.674,75 EUR (z zzo), ki je priznana in vključena v Končni seznam preizkušenih terjatev (objavljen 24. 5. 2019) v postopku St 2535/2018, pod zap. št. prijave 19.

Družba, G7 Storitve d. o. o. – v stečaju, je zavezanec za DDV.


II. POGOJI NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB

Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen, mora upravitelj objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje (1. odstavek 328. člena ZFPPIPP).
Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.
Rok za oddajo ponudb je 17. 9. 2019 (oddaja na pošto).

Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne ali fizične osebe.

Ponudniki, pisne ponudbe, s priloženo izjavo iz 337. člena ZFPPIPP, s povratnico, pošljejo na naslov: M. B. svetovanje in storitve d. o. o., Nas. J. Kerenčiča 36, 9000 Murska Sobota, s pripisom Ponudba G7. Pisne ponudbe, podpisane s strani odgovorne osebe, morajo vsebovati naziv kupca, naslov, elektronski naslov, davčno številko, rok plačila in ponujeno ceno brez DDV. Pooblaščenci fizičnih ali pravnih oseb ponudbi priložijo original pisnega pooblastila.

Ponudnik k ponudbi priloži (izpolnjeno in podpisano) izjavo (ki je hkrati priloga tega razpisa), s katero izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337. člena ZFPPIPP, ki določa, da stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z/s:
- osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
- stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
- družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 %,
- osebo, ki ima v razmerju do osebe iz prve, druge ali tretje alineje, položaj ožje povezane osebe,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prve do četrte alineje delež večji od 50 %.

Ožje povezana oseba posamezne osebe je v skladu z 18. členom ZFPPIPP:
- njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,
- otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje točke, ki nima polne poslovne sposobnosti,
- polnoletni otrok ali posvojenec,
- starši ali posvojitelji,
- bratje ali sestre,
- oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,
- druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.

Ponudniku, ki v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju uveljavlja zakonito predkupno pravico ni potrebno podati pisne izjave, da ni ovir za sklenitev pogodbe. Pri predmetu tega vabila zakonita predkupna pravica ne obstaja.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik sprejme pogoje tega vabila.
Ponudnike bo razpisnik 20. 9. 2019, po elektronski pošti, pozval k povišanju ponudbe. Ponudniki lahko svoje ponudbe pisno povišajo do vključno 27. 9. 2019. Vsak prejem povišane ponudbe razpisnik potrdi s povratnim elektronskim sporočilom, najkasneje naslednji delovni dan.
O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po zaključku javnega zbiranja nezavezujočih ponudb.


III. DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije v zvezi z javnim postopkom zbiranja nezavezujočih ponudb in predmetom ponudbe so razpoložljive pri upraviteljici, in sicer vsak delovnik od 9. do 13. ure, na tel. št. 040 203 565 ali po elektronski pošti: meri.bezjak@gmail.com.


Murska Sobota, 12. 8. 2019


Meri Bezjak, upraviteljicaIZJAVA


izjavljam, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337. člena ZFPPIPP, ki določa, da stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
- osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
- stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
- družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 %,
- osebo, ki ima v razmerju do osebe iz prve, druge ali tretje alineje, položaj ožje povezane osebe,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prve do četrte alineje delež večji od 50 %.

Ožje povezana oseba posamezne osebe je v skladu z 18. členom ZFPPIPP:
- njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,
- otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje točke, ki nima polne poslovne sposobnosti,
- polnoletni otrok ali posvojenec,
- starši ali posvojitelji,
- bratje ali sestre,
- oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,
- druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.Kraj in datum: ________________________________
Podpis: ________________________________
Žig: ________________________________Kontaktni elektronski naslov: ____________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________

Kontaktna telefonska številka: __________________________

Davčna številka ponudnika: __________________________

Točen naslov ponudnika: ¬¬¬¬¬¬______________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________

____________________________________________________________________________________________