Zbiranje ponudb

stavbno, kmetijsko zemljišče

Opravilna številka: 2719/2017
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 01. 07. 2021
Konec dražbe: 01. 09. 2021
Upravitelj: Klaudija Gaber

Izklicna cena: 7.920,00 €

I. PREDMET PRODAJE

o ID znak: parcela 25 1395 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1395 (ID 547483) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1396 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1396 (ID 2395620) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1397 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1397 (ID 3235285) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1473 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1473 (ID 1387714) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1474 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1474 (ID 2564101) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1475 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1475 (ID 2899408) do celote (1/1);
o ID znak: parcela 25 1485 katastrska občina 25 DOLIČ parcela 1485 (ID 3571579) do celote (1/1);
Prodajajo se vse parcele kot celota.

Izklicna cena za celoto vseh nepremičnin, ki se prodajajo skupaj: 7.920,00 EUR;
Varščina: 792,00 EUR;
Na dražbi se lahko izklicna cena za nepremičnino v posameznem koraku zvišuje najmanj po 500,00 EUR.

II. VARŠČINA
Varščino morajo dražitelji vplačati na TRR v korist stečajnega dolžnika številka: SI56 6100 0001 7908 972 odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, do dne 31.08.2021.
Kot namen vplačila morajo dražitelji navesti »varščina za javno dražbo Dolič«.

III. DRAŽBENI POGOJI:

1. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodanega premoženja.
2. Izklicna cena ne vsebuje davščin in prispevkov. Davščine in prispevki bremenijo kupca poleg vplačane cene za nakup nepremičnine. Vse dajatve v zvezi s prenosom lastništva in stroške nosi kupec.
3. Potencialni kupci morajo za sodelovanje na dražbi najmanj 1 delovni dan pred dražbo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na fiduciarni račun stečajnega dolžnika naveden pod točko II. Z vplačilom varščine se šteje, da je ponudnik pristopil k dražbi. Na sami dražbi pa morajo potencialni kupci predložiti potrdilo o vplačilu varščine.
4. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na dražbi predložiti pisno pooblastilo v originalu, pooblaščenci pravnih oseb pa poleg pooblastila tudi izpisek iz sodnega registra. Fizična oseba se mora izkazati z osebnim dokumentom.
5. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže na javni dražbi s pisnim dokazilom o plačilu varščine oziroma je iz fiduciarnega računa, ki ga vodi upravitelj za stečajnega dolžnika nedvomno viden priliv plačila varščine do roka za plačilo. Plačana varščina se kupcu, ki uspe na dražbi, prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v treh delovnih dneh brez obresti.
6. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odst. 337.člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
7. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 3 delovnih dneh po koncu dražbe in vplačati preostanek kupnine v roku določenem v prodajni pogodbi. Pogodbo bo pripravil prodajalec na stroške kupca.
8. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% izklicne cene na dražbi v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine za udeležbo na dražbi velja za plačilo are po tej točki.
9. V kolikor dražitelj plača varščino in ne pristopi na dražbo, se varščina ne vrača in ostane stečajnemu dolžniku. V kolikor kot edini dražitelj plača varščino in pristopi na dražbo kot edini dražitelj ter pred dražbo ali med dražbo odstopi od dražbe, se varščina dražitelju ne vrne in jo stečajni dolžnik obdrži.
10. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne izdajo soglasja k sklenjeni pogodbi, razen v primeru iz 6.odst. 341.čl. ZFPPIPP.
11. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi ob času določenem za sklenitev pogodbe ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
12. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev.
13. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičena niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka zaradi razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5.odst. 342.čk. ZFPPIPP).
14. Prenos lastninske pravice bo izveden po plačilu celotne kupnine po pogodbi, po plačilu davkov ter vseh stroškov povezanih s prenosom nepremičnine. Stroške prenosa krije kupec. Kupec plača davek na promet nepremičnin.
15. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od treh mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
16. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2.odst.342.čl. ZFPPIPP). Stečajni dolžnik bo predmet prodaje kupcu izročil v posest po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
17. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe. Potencialni kupci si lahko predmet javne dražbe kot tudi pripadajočo dokumentacijo ogledajo pred plačilom varščine, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmeta in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane. Kupci so si dolžni predmet prodaje ogledati pred dražbo oziroma imajo možnost ogleda.
18. Kupec je dolžan na upravnem organu izvesti vse postopke potrebne zaradi prodaje nepremičnin, ki v naravi predstavljajo kmetijska zemljišča (vložiti in pridobiti odobritev pravnega posla in pridobiti druga potrdila zaradi prenosa zemljišča). Nepremičnine ležijo znotraj zavarovanega območja- Krajinski park Goričko.
19. Predmet prodaje je tudi kmetijsko zemljišče, zato bodo na dražbi upoštevana tudi posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice v skladu z 347.čl. ZFPPIPP. Predkupni upravičenci morajo na dražbi listinsko izkazati, da izpolnjujejo pogoje za predkupnega upravičenca (Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih in drugi zakoni), pri čemer na dražbi draži nepremičnine v celoti ne glede na to, da samo določene predstavljajo kmetijsko zemljišče.
20. Pri vseh nepremičninah je zaznamovano, da nepremičnina leži v zavarovanem območju po Uredbi o Krajinskem parku Goričko, zato se nepremičnina prodaja tudi pod pogoji te uredbe in zakonov (Zakon o ohranjanju narave…) in mora kupec izpolnjevati pogoje zakonskih določil oziroma mora pri pristojnih organih po nakupu pridobiti dodatna soglasja.
21. Z vabilom o prodaji se pozivajo tudi vsi predkupni upravičenci po Zakonu o ohranjanju narave in ostalih zakonov, da uveljavljajo predkupno pravico pod pogoji, da plačajo varščino, se udeležijo dražbe in plačajo kupnino v roku 15 dni v skladu z določili ZFPPIPP.


IV. PRVILA JAVNE DRAŽBE

1. dražbo vodi stečajna upraviteljica oziroma druga oseba po nalogu upraviteljice.
2. dražitelji lahko dvigujejo ceno pri prodaji premoženja za najmanjši znesek 500,00 EUR.
3. na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
4. v času dražbe udeleženci ne smejo zapuščati prostora, kjer se dražba vodi ali se dogovarjati glede draženja.
5. ves čas dražbe se vodi zapisnik. Ugovore proti vodenju postopka dražbe je mogoče podati neposredno na zapisnik, dokler zapisnik o poteku dražbe ni zaključen.
6. o ugovorih odloči stečajna upraviteljica oziroma oseba, ki vodi dražbo, takoj in jih vpiše v zapisnik.


V. DAN, URA IN MESTO POTEKA DRAŽBE;
Javna dražba bo potekala dne 01.09.2021 z začetkom ob 14:00 uri, na sedežu upraviteljice – Odvetnica Klaudija Gaber, Celjska cesta 24/B, 3212 Vojnik, poslovna stavba – prvo nadstropje levo.

VI. OGLED PREDMETA PRODAJE
Za informacije v zvezi s prodajo se potencialni dražitelji lahko obrnejo na upraviteljico preko elektronske pošte info@odvetnicagaber.si

Upraviteljica Klaudija Gaber