Zbiranje ponudb

1/2 hiše z zemljiščem

Opravilna številka: 3450/2018
Lokacija: Apače
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 10. 2020
Konec dražbe: 16. 11. 2020
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 12.898,00 €

Fotografije:

I. Predmet prodaje:

Nepremičnine:
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/4 (ID 1365318), ID znak: parcela 180 184/4, v deležu do ½,
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/2 (ID 3527731), ID znak: parcela 180 184/2, v deležu do 1/1,
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/5 (ID 1344532), ID znak: parcela 180 184/5, v deležu do 1/1,
ki v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo na naslovu Mahovci 020, 9253 Apače, z gospodarskim poslopjem in delavnico ter pripadajočim zemljiščem. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.

Stanovanjska stavba ima 159,20 m2 površine, zgrajena je bila leta 1991, sestavljena je iz dveh etaž, iz pritličnega dela in mansardnega dela. Gre za funkcionalno ločeni celoti, vsaka ima svoj vhod, vendar pa etažna lastnina ni vzpostavljena. Stavba je v naravi med solastnikoma razdeljena tako, da uporablja pritlični del stečajna dolžnica, mansardni del, pa solastnik. Po pojasnilih dolžnice v pritličnem delu (ki je v njeni uporabi), ne živi nihče (tudi dolžnica ne), zgornji del (ki je v uporabi solastnika), pa je zaseden. Zaradi vdora vode je pritličje stavbe po oceni sodne cenilke neprimerno za bivanje in je potrebno celotne adaptacije. Gospodarsko poslopje je pritlična stavba, zgrajena leta 1900, z 112,90 m2 površine. Delavnica ima 56,60 m2 površine, sestavljena je iz dveh etaž, zgrajena je bila leta 1999. Oboje je v slabem stanju.

Na nepremičnini katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/4 (ID 1365318), ID znak: parcela 180 184/4, v deležu do ½, obstaja zakonita predkupna pravica solastnika po 1. odstavku 65. člena Stvarnopravnega zakona (SPZ).

Na nepremičninah je vpisana pravica prepovedi odtujitve, vendar pa je upravičenka po navedbah dolžnice umrla leta 2012.

Izhodiščna cena: 12.898,00 EUR (cena ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov)

Varščina: 2.579,60 EUR (namen nakazila: »Varščina za javno dražbo«)

II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina znaša 20% izklicne cene za predmet prodaje. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 6000 0000 0887 136, odprt pri banki LON d.d., z namenom nakazila »Varščina za nakup nepremičnin«, pri čemer mora biti denar nakazan na fiduciarni račun najmanj do poteka roka za oddajo zavezujočih ponudb.

III. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je en mesec od objave tega vabila na spletni strani iz 122. čl. ZFPPIPP, tj. 16.11.2020.


IV. Druge informacije

Razpis javnega zbiranja zavezujočih ponudb je objavljen na spletni strani AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4877229

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: upraviteljica@manca-smid.si