Zbiranje ponudb

Volkswagen Transporter K+ 2.5

Opravilna številka: 3394/2018
Lokacija: Vrhnika
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 18. 06. 2019
Konec dražbe: 18. 07. 2019
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 1.600,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
335. člen ZFPPIPPI. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje je avtomobil Volkswagen Transporter K+ 2.5, prva registracija 25.4.2002, št. šasije WV2ZZZ70Z2H130761 (dalje: predmet prodaje).

Na predmetu prodaje ni prijavljena izločitvena pravica.

Na predmetu prodaje je priznana ločitvena pravica v korist ločitvenega upnika MDM, d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče.

II. IZHODIŠČNA CENA
Izhodiščna cena za predmet prodaje znaša 1.600 EUR.

III. VARŠČINA
Varščina znaša 160,00 EUR. Varščina mora biti vplačana najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb na TRR stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 1213 277 odprt pri Delavski hranilnici, d.d., namen nakazila »varščina«.

IV. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je en mesec od dneva objave vabila k dajanju ponudb na portalu AJPES. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva 6, 4000 Kranj, z oznako »MARIA STYLE– ponudba«.

V postopku zavezujočega zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno; v primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, ima prednost ponudnik, ki ponudi boljše plačilne pogoje.

V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati v Kranju po predhodnem dogovoru. Termin za ogled je potrebno rezervirati na elektronski naslov upravitelj.hude@siol.net, ali po telefonu 04 204 78 70.

VI. ROK ZA OBVEŠČANJE PONUDNIKOV
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

VII. DRUGI POGOJI PRODAJE
1. Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. Upravitelj bo ponudnike obvestil o izidu zbiranja ponudb v roku 30-ih dni po poteku roka za oddajo ponudb.
3. Upravitelj bo uspelemu ponudniku hkrati z obvestilom o izidu zbiranja ponudb poslal tudi besedilo prodajne pogodbe. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o prodaji v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri. Če ponudnik v roku treh delovnih dni ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4. Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
5. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in bremenijo kupca.
6. Kupec bo poravnal do sedaj nastale stroške hrambe predmeta prodaje in stroške sestave prodajne pogodbe.
7. Kupec postane lastnik prodanega premoženja šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom.


Upravitelj
Miran Hude