Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Gorenja Straža
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 02. 02. 2018
Konec dražbe: 02. 03. 2018
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 11.200,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Nepremičnina:

• parcelna številka : 1716/2 k.o. 1447 - GORENJA STRAŽA (ID 2285158)


2. Izhodiščna cena: 11.200,00 EUR
plus DDV v višini 22%

3. Znesek varščine: 1.120,00 EUR

Varščino mora ponudnik plačati do poteka roka za oddajo ponudb na transakcijski račun, številka: SI56 0201 0025 9794 096, pri NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

4. Rok za oddajo ponudb

Mesec dni od objave vabila k dajanju ponudb na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti.
Pisne ponudbe ponudniki pošljejo na naslov Aleksander Šimon, Andrićeva 21, 1108 Ljubljana, s pripisom – Stečajni postopek St 83/2012- Ponudba za nakup – ne odpiraj.

5. Drugi pogoji prodaje

V postopku javnega zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Ponujena cena mora biti najmanj enaka izhodiščni ceni. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo stečajni dolžnik sklenil pogodbo s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.

Rok za plačilo celotne kupnine je 60 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.


Če kupec zamudi s plačilom kupnine za več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev pogodbe in varščino zadrži.

Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, se mu vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.

Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenju sklenitve prodajne pogodbe.

V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo Pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe po prvem odstavku 337. člena ZFPPIPP.

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, bo hkrati z obvestilom poslano tudi besedilo pogodbe skupaj s pozivom, da en podpisan izvod vrne v treh delovnih dneh po prejemu, z opozorilom na posledice, določene v šestem in sedmem odstavku 335. člena ZFPPIPP, če tega ne stori.

6. Ostalo

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.