Zbiranje ponudb

Terjatev

Opravilna številka: St 822/2013
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 06. 2021
Konec dražbe: 23. 06. 2021
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 500,00 €

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 822/2013 z dne 19.5.2021, ki je postal pravnomočen dne 4.6.2021


stečajna upraviteljica dolžnika
PISANA BESEDA d.o.o. - v stečaju
Maribor

OBJAVLJAM

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 23.6.2021 ob 11:00 uri
na naslovu Ipavčeva ulica 32, 3000 CELJE, 1 nadstropje
( vhod iz Dečkove ceste )I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je terjatev iz naslova neplačanih najemnin stečajnega dolžnika kot upnika v izvršilnem postopku VL 56595/2017 do dolžnice Gabi Gider, Glavni trg 2, Maribor v nominalni višini 4.897,99 EUR s pp.

II. IZKLICNA CENA: 500,00 EUR neto


III. POGOJI PRODAJE

1. Predmet javne dražbe je terjatev oziroma prenos terjatve, ki jo stečajni dolžnik izterjuje v izvršilnem postopku VL 56595/2017pri Okrajnem sodišču v Mariboru.
2. Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
3. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec. Pogodbo in postopek prenosa lastninske pravice na stroške kupca pripravi prodajalec oz. z njegove strani pooblaščena oseba.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe, sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
5. Na dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo najkasneje 1 delovni dan pred javno dražbo vplačali varščino v višini 10% izklicne cene – 50,00 EUR (333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
6. Dražitelji plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0451 5000 2868 604, z namenom nakazila: Varščina za javno dražbo in s sklicem SI00 822-2013. S plačilom varščine vsak dražitelj, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V primeru, da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
7. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 3 delovnih dni po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi v roku ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. Plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. V primeru, da uspešni dražitelj (oz. kupec) ne plača kupnine v dogovorjenem roku in če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, ima stečajni dolžnik pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi kupcu moral dati dodatni rok za izpolnitev. Vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
9. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
10. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pooblaščenci pravnih oseb pa tudi kopijo sklepa o registraciji ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
11. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku treh delovnih dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti.
12. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337 čl. ZFPPIPP.
13. Prenos lastninske pravice na premoženju bo izvršen po plačilu celotne kupnine, davkov in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.IV. OPOZORILO

Interesente za nakup terjatve se opozarja, da je predmet prodaje terjatev, ki je predmet odprtega izvršilnega postopka. Kupec terjatve bo štel za pravnega naslednika stečajnega dolžnika in bo na podlagi Pravnega mnenja Vrhovnega sodišča RS (občna seja VSS, 16. 6.1999) in sodne prakse ( odločbi VSRS III Ips 96/20105 z dne 23.1.2007 in III Ips 168/2007 z dne 15.7.2008) vstopil v procesni položaj upnika v izvršilnem postopku VL 56595/2017.


V. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Dražbo vodi stečajni upravitelj ali z njegove strani pooblaščena oseba.
2. Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji premoženja za najmanjši znesek 50,00 EUR.
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5. Dražba je končana, ko to razglasi vodja dražbe.
6. Po koncu dražbe vodja dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o času sklenitve prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot 3 delovne dni po koncu dražbe (6. odst. 334. čl. ZFPPIPP).
7. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne dražbe ni zaključen.
8. Ugovore reši vodja dražbe takoj in se vpišejo v zapisnik.
VI. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo premoženja dobijo interesenti v pisarni stečajne upraviteljice po predhodni najavi na elektronski naslov alenka.gril@galbi.si ali tel. št. 041 633 023, vsak torek in četrtek med 14.00 in 16.00 uro.


Maribor, 8.6.2021

Alenka Gril, stečajna upraviteljica