Zbiranje ponudb

Blagovna znamka

Opravilna številka: St 1466/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 11. 2018
Konec dražbe: 08. 12. 2018
Upravitelj: Boštjan JurkošekNa podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 1466/2018 z dne 4.10.2018 in na podlagi 1. in 3.odst. 328.čl. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

OBJAVLJAM VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB zaradi pridobitve ocene vrednosti po 1. in 3.odst. 328.člena ZFPPIPP

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb zaradi pridobitve ocene vrednosti je

registrirana znamka IT TEL, reg.št. 201170192, registracija velja do 15.2.2021.

IT TEL


Nezavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež ali email upravitelja najkasneje do 8.12.2018.