Zbiranje ponudb

športni in wellness center

Opravilna številka: St 1106/2019
Lokacija: Mengeš
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 01. 2020
Konec dražbe: 03. 03. 2020
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 2.750.000,00 €

Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9.12.2019, ki je postal pravnomočen 25.12.2019 upravitelj objavljam


VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
ZA NAKUP NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
335. člen ZFPPIPP

I. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje je 9 nepremičnin v navedenih lastniških deležih. Gre za:
- parcelo št. 11/2, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/4, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/14, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/15, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/23, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/24, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 11/25, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 13/5, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
- parcelo št. 13/7, k.o. 1938 Mengeš, v deležu 1/1,
(dalje: Nepremičnina).

Nepremičnina se prodaja kot celota.

Na parcelah št. 11/14, 11/23 in 13/7 stoji stavba št. 144,, ki v naravi predstavlja športni in wellness center.

Gre za prvo prodajo premoženja stečajnega dolžnika. Na tem premoženju ni prijavljena izločitvena pravica.

Na Nepremičnini so vpisane hipoteke v korist:
1. BKS BANK AG, St Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija;
2. BANKA SPARKASSE, d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana;
3. SPLETNI KRALJ, d.o.o. – v stečaju, Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš;
4. GOCLICK, d.o.o., Dunajska cesta 105, 1000 Ljubljana.

Hipoteke bodo v primeru uspešne prodaje izbrisane skladno z 342. členom ZFPPIPP.
Na Nepremičnini je vpisana najemna pravica v korist Sedna 8, d.o.o. Ta najem je že prenehal s sporazumom strank. Vknjižena najemna pravica pa bo v primeru uspešne prodaje izbrisana skladno z 342. členom ZFPPIPP, ker je bila pridobljena po vpisu najstarejše hipoteke kot ena od oblik osebne služnosti.

Na nepremičnini je postavljena sončna elektrarna in vpisana stvarna služnost v korist SVE, d.o.o.

Na Nepremičnini ni prijavljenih izločitvenih pravic ali zakonskih oz. pogodbenih predkupnih pravic v skladu s podatki iz potrdila o namenski rabi oz. zemljiške knjige.

Nepremičnina je v rabo dana najemniku.

II. IZHODIŠČNA CENA in VARŠČINA
Izhodiščna cena za Nepremičnino je 2.750.000 EUR.

Varščina znaša 5% ocenjene tržne vrednosti Nepremičnine in znaša 137.500,00 EUR. Zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki vsaj do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0310 6100 0819 616, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«. Ponudbo lahko kot kupec poda le plačnik varščine ali njegov pooblaščenec.

Vplačana varščina se bo izbranemu kupcu vštela v kupnino.

III. SPLOŠNI POGOJI ZBIRANJA PONUDB
Pisne ponudbe morajo vsebovati točno opredeljen predmet nakupa, ceno in rok plačila. Na podlagi prejetih ponudb bo upravitelj akceptiral najboljšega ponudnika (z najvišjo ponudbo) in sestavil prodajno pogodbo. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo upravitelj izbral ponudnika, ki bo ponudil boljše plačilne pogoje.

V ponudbi naj ponudnik navede svoj EMŠO, ime, priimek in naslov, če je fizična oseba oziroma matično številko, firmo in sedež, če je pravna oseba, ter svoj elektronski naslov, kamor bo obveščen o uspehu svoje ponudbe.

IV. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je 2 meseca od dneva objave vabila k dajanju ponudb na portalu AJPES. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva ulica 6, 4000 Kranj, z oznako: »GM skupina – ne odpiraj«.


V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati na kraju samem po predhodnem dogovoru. Termin za ogled je potrebno rezervirati na e-naslov upravitelj.hude@siol.net ali po telefonu 04 204 78 70.

VI. ROK ZA OBVEŠČANJE PONUDNIKOV
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v ponudbi.

VII. DRUGI POGOJI PRODAJE
1. Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. Upravitelj bo uspešnemu ponudniku poslal predlog prodajne pogodbe, ki jo mora ponudnik v roku treh delovnih dni vrniti podpisano.
3. Prodajno pogodbo pripravi upravitelj in jo pošlje po pošti izbranemu ponudnika na naslov naveden na ponudbi. Če ponudnik v roku treh delovnih dni ne podpiše ponujene prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4. Neuspelim ponudnikom bo upravitelj vrnil vplačano varščino zmanjšano za bančne stroške in brez obresti.
5. Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, ki ne bo daljši od 3 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
6. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva, še zlasti pa odvetniški stroški sestave pogodbe niso vključeni v prodajno ceno in bremenijo kupca.
7. Kupec postane lastnik Nepremičnine šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom.


Upravitelj Miran Hude
Stritarjeva ulica 6
4000 Kranj

Kontaktna številka: 04 204 78 70