Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 4158/2016
Lokacija: Radovljica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 09. 2019
Konec dražbe: 25. 10. 2019
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. St 4158/2016 z dne 21.8.2019


STEČAJNA UPRAVITELJICA V OSEBNEM STEČAJU
TANJA URANKER
OBJAVLJA PRODAJO PREMOŽENJA Z

JAVNIM NEZAVEZUJOČIM ZBIRANJEM PONUDBI. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje predstavlja naslednje premoženje stečajne dolžnice:

 ID ZNAK: parcela 2162 964/3, k.o. 2162 Dobrava pri Kolpi, last stečajne dolžnice do celoteII. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE

1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP)
2. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in stečajni dolžnik ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje.


III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe.
2. Ponudba mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga te objave, podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: ALENKA GRIL s.p. Lorbekova 17, 2341 LIMBUŠ s pripisom: Stečajni postopek St 4158/2016 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je 25.10.2019, zadnji datum oddaje ponudbe na pošto je 25.10.2019.
2. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).
3. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom.V. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo premoženja dobijo zainteresirani kupci v pisarni stečajne upraviteljice in sicer vsak torek in četrtek od 15:00 do 16:00 ure na tel. št. (02) 61 31 345, 041 633 023 ali preko e-pošte: alenka.gril@galbi.si.

Ogled cenilnih zapisnikov nepremičnine je mogoč na sedežu stečajne upraviteljice Lorbekova ulica 17, 2341 LIMBUŠ po predhodnem dogovoru.Maribor, dne 26.9.2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril