Zbiranje ponudb

1/2 hiše s parcelo

Opravilna številka: St 3450/2018
Lokacija: Apače
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 07. 2019
Konec dražbe: 06. 09. 2019
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 51.591,97 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE


ki bo dne 6.9.2019 ob 10:00 uri, na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, v poslovnih prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije, sejna soba, 1. nadstropje.


I. Predmet prodaje, izklicna cena in varščina:

Predmet prodaje:

Nepremičnine:
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/4 (ID 1365318), ID znak: parcela 180 184/4, do ½,
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/2 (ID 3527731), ID znak: parcela 180 184/2, do 1/1,
- katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/5 (ID 1344532), ID znak: parcela 180 184/5, last dolžnice do 1/1.

Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo na naslovu Mahovci 020, 9253 Apače, z gospodarskim poslopjem in delavnico ter pripadajočim zemljiščem. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.

Na nepremičnini katastrska občina 180 ČRNCI parcela 184/4 (ID 1365318), ID znak: parcela 180 184/4, do ½, obstaja zakonita predkupna pravica solastnika po 1. odstavku 65. člena Stvarnopravnega zakona (SPZ).

Na nepremičninah je vpisana pravica prepovedi odtujitve, vendar pa je upravičenka po navedbah dolžnice umrla leta 2012.


Izklicna cena: 51.591,97 EUR

Varščina: 5.159,20 EUR (namen nakazila: »Varščina za javno dražbo«)

Izklicna cena ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov.

Znesek, za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje, je najmanj 500,00 EUR ali večkratnik tega zneska.


II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina znaša 10% izklicne cene za predmet prodaje. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 6000 0000 0887 136, odprt pri banki LON d.d., z namenom nakazila »Varščina za javno dražbo«.

Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino.


III. Druge informacije:

Razpis javne dražbe je objavljen na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4408389

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: smid.manca@gmail.com.