Zbiranje ponudb

gozdno zemljišče

Opravilna številka: St 2015/2019
Lokacija: Sveti Tomaž
Namen:
Začetek dražbe: 02. 05. 2020
Konec dražbe: 02. 06. 2020
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 600,00 €

JAVNO ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB
I. PREDMET PRODAJE, IZHODIŠČNA CENA, VARŠČINA

Predmet prodaje sta dve nepremičnini v navedenih lastniških deležih:
1) nepremičnina s parcelno št. 863, k.o. 280 Rucmanci, v deležu ½;
2) nepremičnina s parcelno št. 864, k.o. 280 Rucmanci, v deležu ½.

Prodaja se bo izvedla na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki bo dal svojo ponudbo.

Nepremičnini v naravi predstavljata gozdno zemljišče v občini Sveti Tomaž in se prodajata kot celota.

Na nepremičninah obstaja zakonska predkupna pravica v korist solastnika.

Izhodiščna cena: 600,00 EUR (cena ne vsebuje davkov in prispevkov).
Varščina: 60,00 EUR.

II. POGOJI VPLAČILA VARŠČINE
Varščina za predmet prodaje znaša 10% izhodiščne cene. Zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki do izteka roka za oddajo ponudb plača varščino na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0313 8100 1010 011, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«. Ponudbo lahko kot kupec poda le plačnik varščine ali njegov pooblaščenec. Vplačana varščina najboljšega ponudnika bo všteta v kupnino. V ponudbi naj vplačniki navedejo številko transakcijskega računa, kamor bo varščina vrnjena v primeru neuspešne ponudbe.

III. POGOJI ZBIRANJA PONUDB
Pisne ponudbe morajo vsebovati točno opredeljen predmet nakupa, ceno in rok plačila. Na podlagi prejetih ponudb bo upravitelj akceptiral najboljšega ponudnika (z najvišjo ponudbo) in sestavil prodajno pogodbo. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo upravitelj izbral ponudnika, ki bo ponudil boljše plačilne pogoje. Če bodo ponudbe v vseh glavnih elementih enake, bo izbranega ponudnika diskrecijsko izbral upravitelj.

V ponudbi naj ponudnik navede svoj EMŠO, ime, priimek in naslov, če je fizična oseba oziroma matično številko, firmo in sedež, če je pravna oseba, ter svoj elektronski naslov, kamor bo obveščen o uspehu svoje ponudbe.


IV. DRUGE INFORMACIJE
Za dodatne informacije sem upravitelj dosegljiv na upravitelj.hude@siol.net ali po telefonski številki 04/204-78-70

Upravitelj Miran Hude
Stritarjeva ulica 6
4000 Kranj