Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: St 4723/2015
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 06. 2020
Konec dražbe: 16. 06. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 10.000,00 €

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

PREDMET PRODAJE
Denarna terjatev iz naslova zadržanih sredstev - iz naslova garancij za odpravo napak v garancijski dobi:

*v znesku 1.824,89€ z zapadlostjo 15.1.2025 iz naslova zadržanih sredstev – garancije za odpravo napak v garancijski dobi za dela, ki jih je stečajni dolžnik opravil za družbo CGP - GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o., družba je izbrisana dne 29.11.2018, sredstva pa so se prenesla na družbo CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto,

*v znesku 17.330,03€ z zapadlostjo 5.1.2024 iz naslova zadržanih sredstev – garancije za odpravo napak v garancijski dobi za dela, ki jih je stečajni dolžnik opravil za družbo VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.


II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe znižuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika je 10.000€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa imetništva terjatve.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 100,00€.

Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.


III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 4049 439 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d. s sklicem 00 4723-2015 v naslednji višini: 1.000€.

Več info: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4668177