Zbiranje ponudb

Aero, Lokacija Celje kot celota

Opravilna številka: St 1847/2015
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 22. 02. 2019
Konec dražbe: 06. 05. 2019
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1847/2015 z dne 30. 1. 2019, ki je postal pravnomočen dne 15. 2. 2019


STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Aero, d.d. – v stečaju, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje
OBJAVLJA DRUGO PRODAJO PREMOŽENJA Z


JAVNIM NEZAVEZUJOČIM ZBIRANJEM PONUDB
( PRODAJA NA PODLAGI NEPOSREDNIH POGAJANJ S KUPCEM )I. PREDMET PRODAJE


Predmet prodaje je lokacija Celje kot celota (nepremičnine in oprema) navedena v nadaljevanju tega razpisa.

Prodaja se del upravne stavbe št. 401, posamezni del upravne stavbe št. 1, s pripadajočimi parkirišči in zelenicami na naslovu Ipavčeva ulica 32, Celje, stavba št. 402 na naslovu Stritarjeva ulica 26, Celje, dve skladišči nevarnih odpadkov stavbi št. 430 in 431, kotlovnica in rezervoarja za gorivo.


NEPREMIČNINE:

(nepremičnine so razvidne iz priloge te objave).


OPREMA:

• umetniške slike (53 postavk)
• ostala oprema v upravni stavbi (954 postavk)
• računalniška oprema v upravni stavbi (65 postavk)
• oprema - trafo postaja (1 komplet TP AERO)
• oprema v obeh skladiščih nevarnih odpadkov in kotlovnici (73 postavk)

Seznami umetniških fotografij in seznami opreme so dosegljivi na spletni strani http://aero-stecaj.si/kategorija/zbiranje-ponudb/.


II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE

1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP)
2. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in stečajni dolžnik ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje;
3. Zbiranje ponudb je namenjeno prodaji premoženja na podlagi neposrednih pogajanj s ponudniki z možnostjo sklenitve neposredne pogodbe. Prodaja se vrši na podlagi 346. člena ZFPPIPP.III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
2. Ponudba mora biti poslana na priloženem obrazcu v pisni obliki. Ponujeno ceno je potrebno specificirati, kot je navedeno v priloženem obrazcu.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: Aero d.d. – v stečaju, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje. Stečajni postopek St 1847/2015 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.


IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je ponedeljek, 6. 5. 2019, ki je tudi zadnji dan za oddajo ponudbe po pošti. Ponudniki morajo ponudbo poslati na priloženem obrazcu in svojo ponujeno ceno specificirati.
2. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).
3. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom.


V. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo premoženja dobijo zainteresirani kupci pri predstavniku stečajnega dolžnika in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure na tel. št. 041 605 766, e – naslov pisarna.gril@gmail.com .

Seznami umetniških fotografij in seznami opreme so dosegljivi na spletni strani http://aero-stecaj.si/kategorija/zbiranje-ponudb/.

Ogled nepremičnin in opreme je mogoč po predhodnem dogovoru s predstavnikom stečajnega dolžnika.
Celje, 21. 2. 2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril


Priloga:
- obrazec za oddajo ponudbe